Pirat - statek wycieczkowy Ko�obrzeg rejsy po morzu                                        
Statek turystyczny - wycieczki po morzu to atrakcja Kołobrzegu.
   
     MENU:

Strona główna
  - Strona główna
  - Opis statku
  - Rejsy, rezerwacja
  - Lokalizacja
  - Fotografie
  - Opinie o nas
  - Kontakt
    Rezerwacje grupowe  >>
       <<   Powr�t do cennik
 

Informacje dodatkowe:

1. Ceny zawieraj� podatek VAT.
2. Miejsce postoju statku znajduje si� w Ko�obrzegu na nabrze�u pilotowym przy latarni morskiej (przysta� statk�w pasa�erskich). Dojazd ulic� Morsk�. W pobli�u znajduj� si� miejsca    parkingowe.
3. Wszystkie informacje i rezerwacje odbywaj� si� w bezpo�redniej blisko�ci statku
    tel./ fax. 94 35219-28 oraz 602 449 245, 602 101 903, 606 283 093,
4. Sprzeda� bilet�w odbywa si� bezpo�rednio przed statkiem.
5. Wszystkie formalno�ci mo�na za�atwi� codziennie od godz. 10 .00 do zako�czenia rejs�w.
6. W czasie rejsu 30 minutowego zwiedza si� r�wnie� Port Ko�obrzeg .
7. W szczeg�lnych wypadkach istnieje mo�liwo�� negocjacji cen.
8. Grupa to minimum 15 os�b.
9. Jeden opiekun w grupie bezp�atnie.
10. Dzieci do lat 3 : bezp�atnie.
11. Przewodnicy z odznak� PTTK : bezp�atnie.
12. Organizator zastrzega sobie mo�liwo�� zmiany danych zawartych w ofercie bez specjalnego zawiadomienia.
13. Organizator zastrzega sobie mo�liwo�� odwo�ania lub wstrzymania �eglugi w przypadku niekorzystnych warunk�w atmosferycznych (zalodzenie, sztorm powy�ej 6.0 B si�y Wiatru i inne ).
14. Warunki przewozu reguluj� Postanowienia Kodeksu Morskiego, oraz Konwencji Ate�skiej z dn. 13.12.1974 r. w sprawie przewozu morzem pasa�er�w i ich baga�u.
15. Statek i pasa�erowie ubezpieczeni s� w PZU S.A.
     
Copyright 2012-2022 © PIRAT